Over schaamte, goede zeden, naakte apen en boerka's (9)

Vijgenblad

bescherming tegen wispelturigheden en taboes

Wie door de voormelde uitleg overtuigd werd van het feit dat seksualiteit geen consumptiegoed is, en dan de passages in de bijbel leest betreffende thema’s als schaamte, seksualiteit en de man-vrouwverhouding, zal een sterke analogie vaststellen. Wat de Bijbel leert – soms expliciet, soms verpakt in parabels of in poëzie – stemt overeen met die rationele lering. Voor de gelovige bevestigt het zijn overtuiging dat God doorheen die Bijbel de mens toespreekt en hem zo bescherming wil bieden tegen de wispelturigheden en de taboes van een cultuur. Natuurlijk werd die Bijbel op zijn beurt beïnvloed door de tijdsgeest. Maar vaak gaan profeten lijnrecht in tegen hun cultuur. Gods woorden staan dan haaks op de grootste gemene deler. Die tijdsgeest was dus ondergeschikt aan de boodschap van godswege.


Genesis verhaalt hoe de mens geschapen wordt als een PERSOON, een doel op zich. Man en vrouw zijn naakt geschapen, maar in een paradijs wordt die kwetsbaarheid niet als een probleem ervaren. Zij zijn opgetogen over elkaar en van schaamte is geen sprake. Maar Gods voorschriften negerend, gaat die mens de mist in. Onveilig chattend, raakt hun PC besmet. Schaamte en ruzie zijn het resultaat. Een ruzie die – blijkens die voorspelling van het eerste uur – de man-vrouwrelatie blijvend zal verzuren. De mens is verward in zijn denken en verweesd in zijn voelen. Zijn programma’s lopen vast en hij wordt afgeleid naar bedrieglijke sites, waar hij zijn eer en zijn centen kwijtspeelt. Menselijke talenten worden geperverteerd wanneer de mens zichzelf verafgoodt en de andere consumeert. Seksualiteit wordt dubbelzinnig: bron van diepste vreugde in het Hooglied. Bron van onnoemelijk leed in sommige andere passages. 


Ruziemakend koppel
ruzie is het resultaat

geen afstand van zijn auteursrechten

Maar de Bijbelboeken gaan verder dan een vaststelling van de schade en een analyse van oorzaak en gevolg. Want God is niet ongevoelig voor de miserie. Hij deed geen afstand van zijn auteursrechten en wil zijn creatie hersteld zien. Hij zoekt contact en opent een weg naar bevrijding. Wie als slachtoffer geconsumeerd werd en vies is van zichzelf, kan gereinigd en genezen worden. Maar ook de begerige consument die walgt van zijn gedrag, krijgt de kans voor een nieuw leven, waar al wat vuil is, wordt afgewassen. Het verstandelijk inzicht dat in dit artikel wordt geboden, kan wellicht helpen om de onvrede die hij ervaart te plaatsen, zodat hij expliciet zijn fout aanvaardt en uitziet naar herstel.


Wie God daarbij te hulp roept, moet als eerste en belangrijkste stap de vriendschap met de Vader aangaan of herstellen. Die relatie komt tegemoet aan de diepste aspiraties van de mens en ze vormt tegelijk een stevige basis voor andere evenwichtige relaties. Wie zich door Hem gekend en geliefd weet, wordt niet langer door eenzaamheid gedreven naar foute (virtuele) relaties. Een comeback is dus mogelijk, zowel voor de prostituee, als voor de klant – de verloren zoon.


De weg terug is niet gemakkelijk en vraagt veelal deskundige bijstand. Gore tijdschriften kan je weggooien en een fotomap kan je deleten van de harde schijf, maar het zal wellicht jaren duren vooraleer al dat beeldmateriaal niet meer uit het geheugen wordt opgehaald. Toch loont het de moeite om een propere vrije mens te worden: voor zichzelf en voor familie en omgeving. Bovendien kan een mens beter hier en nu de strijd voeren. Beter nu met zichzelf, met de naaste en met God in het reine komen, dan met al dat bezwarend materiaal betrapt worden bij de oversteek van de doodsrivier. Want hoe raak je die vuilnis dan nog kwijt?!