Inspirerende teksten

 

Je vindt hierna enkele teksten uit de Bijbel die mijn professioneel en mijn persoonlijk leven hebben getekend.    


Mijn roeping

Houd u aan de morele grenzen die al van oudsher gelden. Kent u iemand die een goed vakman is? Hij zal succes hebben en voor koningen werken. 

Spreuken 22:28-29 

 

Waarom sprak deze tekst mij aan?
Ik ben afgestudeerd in 1976. Zoals velen van mijn tijdgenoten was ik, in de nasleep van mei 68, niet echt klaar voor het beroepsleven, zeker niet als jurist. Nadat mijn lange haren werden ingekort, ben ik dan maar gaan werken als uitzendkracht, meestal in de Gentse kanaalzone: Sidmar, Arbed, Kronos... Met 130 frank per uur, en soms een premie van 1,5 frank voor extra vuil werk, kwam ik net rond.  
Vuil en ongezond was het wel... bijvoorbeeld toen ik op de Sidmar-site met een touwladder afdaalde in een donkere silo naast de hoogovens, om de aan elkaar ...

meer?

 

 

Mijn attitude

Ik ben de Heilige God. Ik woon in de hoge, heilige hemel. Ik woon óók bij de mensen die nederig begrijpen dat ze Mij nodig hebben. Bij de mensen die bij Mij terugkomen en Mij voortaan van harte willen gehoorzamen. Hun zal Ik nieuw leven geven.

Jesaja 57:15

Vaak wordt gezegd dat geloof in God iets is voor zwakke mensen - mensen die er op eigen kracht niet in slagen om hun leven uit te bouwen. 

Maar is geloof niet evenzeer nuttig om sterke mensen bescheidenheid te leren, en bij te sturen zodat ze rekening gaan houden met andermans belang? Farizeeërs en andere notabelen hadden evenzeer nood aan het onderwijs van Jezus, en dat is vandaag niet anders. 

 

Mijn motivatie

Doe alles wat je doet, zo goed mogelijk. Doe alsof je voor Christus werkt, en niet voor mensen. Want Christus is je echte meester. Als jullie je zo gedragen, dan zullen jullie als beloning door hem gered worden. Dat is zeker!

Kolossenzen 3:23-24

Echte chefs verkiezen dat de medewerkers uitkomen voor hun mening, zelfs indien dat tegen de haren instrijkt. Het feit dat ik God beschouwde als mijn hoogste baas, verkleinde het risico op opportunisme. Dat besef geeft een bepaalde onafhankelijkheid en helpt om, wanneer dat nodig is, je gedacht te zeggen en "je ding te doen".   

 

Mijn inspiratiebron

Jij hebt van jongsaf aan geleerd wat er in de Boeken staat, die je het inzicht geven hoe je gered kunt worden door het geloof in Christus Jezus. Alles in de Boeken is door God geïnspireerd en is nuttig om ons de waarheid te leren en ons te wijzen op wat er aan ons leven en geloof nog mankeert, het zet ons leven op orde en helpt ons in te zien wat juist en goed is. Zo maakt God ons klaar, opdat Hij ons voor elk goed werk kan gebruiken.

2 Timoteüs 3:15-17

Het geschreven woord is één van de pijlers van de menselijke beschaving. Sinds duizenden jaren worden alle belangrijke feiten geacteerd in kronieken of annalen en worden regels opgenomen in geschreven wetgeving. Schrift kan zorgen voor uniforme en betrouwbare verspreiding van de kennis in tijd en ruimte. 

Is het verwonderlijk dat God dezelfde weg bewandelt ...

meer?  

 

Mijn motto

Behandel anderen zoals u wilt dat zij u behandelen. Dat is in het kort wat Mozes en de profeten hebben gezegd.

Matteüs 7:12

Alles wat u doet, moet u met liefde doen.

1 Korintiërs 16:14

De gulden regel lijkt tot het natuurrecht te behoren want je komt hem tegen in vele religies en filosofieën, hoewel vaak in de afgezwakte negatieve vorm "doe de andere niet aan ...". Positief geformuleerd heeft deze leefregel uiteraard een grotere impact. 

Wat mij aanspreekt is dat Jezus niet enkel die opdracht geeft, maar ook voorziet in de levenskracht om er naar te handelen. Want het probleem is meestal niet dat je niet weet wat goed is, maar wel dat de wil en de kracht ontbreekt om er naar te handelen. Dat blijkt ook uit de reactie van Confucius op deze regel:  "Jij bent helemaal niet bij machte zo te handelen!"  

 

Mijn emoties en gedachten

Maak je geen zorgen, maar vraag God alles wat je nodig hebt. Bid tot God, wat er ook gebeurt. En dank hem altijd. Dan zal God zijn vrede aan jullie geven. Dat is een vrede die geen mens ooit gekend heeft. Die vrede zal jullie gevoel en jullie gedachten beschermen tegen al het kwaad. Want jullie horen bij Jezus Christus.

Filippenzen 4:6-7 

Wie leidinggevend is krijgt soms te maken met moeilijke opdrachten, onmogelijke deadlines en serieuze stress. Hij dreigt "geleefd te worden" in plaats van te leven. Vaak heb ik het meegemaakt. Maar ik mocht ervaren dat het een groot verschil uitmaakt wanneer je je zorgen met Hem kunt delen. Niet alleen in het hoofd, niet alleen gevoelsmatig, want God komt soms tussenbeide in het gewone leven. Nieuwe inzichten helpen om problemen op te lossen, onmisbare hulp wordt aangeboden, in moeilijke dossiers wordt een compromis gevonden, deadlines worden opgeschoven, ... en dat gebeurt een loopbaan lang - net iets teveel om het af te doen als het gelukkige toeval. God is op de achtergrond actief!
 

Mijn krachtbron

Weten jullie het dan niet? Hebben jullie het dan niet gehoord? De Heer is de Maker van de hele aarde. Hij is een eeuwige God. Hij wordt niet moe en raakt niet uitgeput. Hij is zóveel wijzer dan wij, dat wij Hem niet kunnen begrijpen. Mensen die moe zijn, geeft Hij nieuwe kracht. Uitgeputte mensen maakt Hij weer sterk. Zelfs jonge mensen zullen moe worden en uitgeput raken. Zelfs jonge mannen zullen struikelen en vallen. Maar mensen die op de Heer vertrouwen, zullen nieuwe kracht krijgen. Ze zullen opstijgen als een arend. Ze zullen lopen, maar niet moe worden. Ze zullen verder gaan, maar niet uitgeput raken.

Jesaja 40:28-31

Arend - adelaar

Struikelen en vallen? Ik heb ook fouten gemaakt, en tegenslagen gekend. Op die momenten verwoordde deze Bijbeltekst hoe God mijn toekomst zag: hoopvol. God geeft nieuwe kansen en maakt zonodig een plan-B of -C. En hopelijk leren wij uit onze fouten, want dat is uiteraard wel de bedoeling.

Mijn gebed

Als je bidt, moet je niet steeds maar door blijven praten. Dat doen de mensen die andere goden vereren. Ze denken: Hoe meer ik praat, hoe beter mijn god luistert! Dat moeten jullie dus niet doen. Want je Vader weet allang wat je nodig hebt. Dat weet hij al voordat je het gevraagd hebt.

Als jullie bidden, gebruik dan deze woorden:

 

"Onze Vader in de hemel,

laat iedereen u eren.

Laat uw nieuwe wereld komen.

Laat op aarde uw wil gedaan worden,

net zoals dat in de hemel gebeurt.

Geef ons vandaag het eten dat we nodig hebben.

En vergeef ons wat we fout gedaan hebben, want

wij hebben ook andere mensen hun fouten vergeven.

Help ons om nooit tegen u te kiezen.

En bescherm ons tegen de macht van het kwaad."

[Want u bent koning, u regeert met grote macht,

voor altijd. Amen.]

Matteüs 6:7-15

Een diepgaand gesprek met iemand die je 100% kan vertrouwen, en die bereid is om je ook in moeilijkheden bij te staan, is een grote rijkdom. Een gebed met God lijkt hierop. Het heeft dus niets te maken met het eindeloos repeteren van dezelfde zinnen. Hier lees je hoe ik dat gesprek ervaar. 

 

Mijn wens

Ik wens jullie toe dat de Heer met jullie zal zijn en jullie zal beschermen. Dat Hij goed voor jullie zal zijn en voor jullie zal zorgen. Dat Hij over jullie zal waken en jullie vrede zal geven.

Numeri 6:24-26

Waarom zijn we zo kwistig met al die wensen? Wensen en felicitaties horen bij elk aspect van het leven. Goeiemorgen! Smakelijk Eten! Gelukkig nieuwjaar! Veelal is het niet veel meer dan een beleefdheidsformule. Maar vaak is het een blijk van vriendelijkheid en een uitdrukking van de hoop dat het iemand goed zal gaan. 

 

Wie gelovig is kan aan die wensen meer diepgang geven wanneer hij God erbij betrekt. Hij omschrijft zijn gelukwensen dan met het werkwoord "zegenen" en weet dat ook God zich zal inzetten om die wensen waar te maken. Zo moet mijn afscheidswens, ter gelegenheid van mijn pensionering, begrepen worden.

meer?

 

 

Mijn hoop

Want Ik weet wat mijn plannen voor jullie zijn, zegt de Heer. Ik heb mooie plannen voor jullie. Plannen vol vrede, niet vol ellende. Want Ik heb een hoopvolle toekomst voor jullie. Dan zullen jullie Mij aanbidden. Jullie zullen naar Mij toe komen en tot Mij bidden. En Ik zal naar jullie luisteren. Jullie zullen Mij zoeken en Mij ook vinden, als jullie met je hele hart naar Mij verlangen. Ik zal Mij door jullie laten vinden, zegt de Heer.  

Jeremia 29:11-14

  

Mijn toekomstperspectief

U heeft in het begin de aarde neergezet. Ook de hemel is door U gemaakt. Zij zullen verdwijnen, maar U blijft. Ze zullen verslijten als een kledingstuk. U zal ze verwisselen zoals iemand een andere mantel aantrekt. Ze zullen verdwijnen. Maar U blijft dezelfde. Aan uw leven komt geen einde. De kinderen van uw dienaren zullen veilig wonen. En ook hún kinderen zullen bij U veilig zijn.

Psalm 102:26-29 

Ook Jezus zei één en ander over de verdere toekomst - over oorlogen, aardbevingen, hongersnoden, vervolging van christenen, conflicten alom... - vandaag allemaal heel herkenbaar.  Maar Hij vergelijkt die moeilijkheden met barensweeën die vooraf gaan aan een nieuwe geboorte. De Bijbel heeft heel wat te vertellen over die verdere toekomst. Wie weet dat hij daar straks deel aan heeft, ervaart de actuele crisis anders. 

 


Basisbijbel, Bijbel in Gewone Taal, Groot Nieuws Bijbel

Bronnen: www.basisbijbel.nl, www.debijbel.nl