Mijn inspiratiebron 

 

Jij hebt van jongsaf aan geleerd wat er in de Boeken staat, die je het inzicht geven hoe je gered kunt worden door het geloof in Christus Jezus. Alles in de Boeken is door God geïnspireerd en is nuttig om ons de waarheid te leren en ons te wijzen op wat er aan ons leven en geloof nog mankeert, het zet ons leven op orde en helpt ons in te zien wat juist en goed is. Zo maakt God ons klaar, opdat Hij ons voor elk goed werk kan gebruiken. 

2 Timoteüs 3:15-17 

 

 

Het geschreven woord is één van de pijlers van de menselijke beschaving. Sinds duizenden jaren worden alle belangrijke feiten geacteerd in kronieken of annalen en worden regels opgenomen in geschreven wetgeving. Schrift kan zorgen voor uniforme en betrouwbare verspreiding van de kennis in tijd en ruimte. 
 

Is het verwonderlijk dat God dezelfde weg bewandelt en zich in zijn communicatie met de mens vooral bedient van het geschreven woord? En dat Hij wou dat zijn boodschappen en interventies neergeschreven werden door betrouwbare getuigen, gebundeld en gepubliceerd. Vele passages in de Bijbel werden op Gods expliciete vraag opgeschreven voor latere generaties. Je leest dan bijvoorbeeld "Schrijf dit ter gedachtenis in een boek". Deze schrijvers beschouwden zich dan niet als auteur, maar als vertolker. Zij wilden niet hun eigen denken, maar historische feiten én Gods openbaring op schrift stellen. Wanneer Jezus dan 2000 jaar geleden de Tenach of de Hebreeuwse Bijbel onder ogen krijgt, bevestigt Hij "wat geschreven staat" als het universele Woord van God.  Gelezen en goedgekeurd!

 

Natuurlijk moet de lezer rekening houden met de verschillende literaire genres en met cultuurgebonden aspecten. Maar telkens weer zie je hoe de profeten en ook Jezus, wanneer zij opkomen voor Gods tijdloze waarden, ingaan tegen het politiek correcte denken van hun tijd. Hun optreden reflecteerde niet wat gangbaar was bij het publiek. 

 

"Niets nieuws onder de zon" beduidt onder meer dat er op heel wat inzichten over mens en maatschappij geen houdbaarheidsdatum staat. Persoonlijk heb ik telkens weer de relevantie ervaren van deze inzichten in mijn persoonlijk leven, maar ook op het arbeidsveld, in het  maatschappelijke leven en in het politieke bedrijf. In het artikel Graven als een archeoloog ga ik dieper in op de manier waarop ik de Bijbel lees.