Na de Jezus' kruisiging zijn de discipelen in totale verwarring. Twee onder hen keren na het Pascha-feest terug naar huis en de verrezen Jezus loopt incognito een einde mee met hen. Hij legt uit wat de profeten voorspelden aangaande de Messias. De Emmaüsgangers dringen er bij die vreemdeling op aan om bij hen te blijven eten, waarna Jezus zich aan hen openbaart. De ervaring van de Emmaüsgangers brengt ons bij de vraag of ook wij gebruik maken van 'het momentum' - de gunstige gelegenheid om een verandering door te voeren...

Lees het artikel op www.deversmaldevraag.be.

 

Download
Emmaus.pdf
Adobe Acrobat document 341.6 KB

Hoop doet leven

Het einde van het vooruitgangsoptimisme

(juli 2021) De opwarming en de andere grote problemen waarmee de mensheid te kampen heeft, kan tot wanhoop leiden. Is er in die context nog hoop? Hoop is een woord met tal van schakeringen. Vaak gebruiken we het woord in zijn zwakke betekenis, bijvoorbeeld wanneer we hopen dat het morgen goed weer zal zijn. Dat soort hopen geeft ons niet veel energie. Evenmin als het vooruitgangsgeloof - de overtuiging dat het dankzij de toename van kennis altijd maar beter wordt, en dat de wetenschap wel met oplossingen zal komen voor al die problemen. Maar als christen kennen we het woord hoop ook in zijn sterke betekenis, als de gegronde zekerheid dat die ideale toekomst er door Gods ingrijpen zal komen. 

Lees het artikel op www.deversmaldevraag.be.

 

Download
hoop.pdf
Adobe Acrobat document 167.5 KB

De zoektocht naar buitenaardse intelligentie

Alles draait rond taal

 

Het SETI-instituut zoekt naar buitenaardse intelligentie. Zij gaan via reusachtige antennes na of ze niet enkel lawaai, maar ook geluid met een logische structuur ontvangen. In die zoektocht naar buitenaards leven draait alles rond taal want taal bevat een interne logica die niet door toeval kan ontstaan, en zij wijst dus op intelligentie. Bovendien is taal aanwezig in elk deeltje van het universum. En er is inderdaad buitenaardse intelligentie, van een niveau dat ons kennen ver te boven gaat. Maar die komt niet van een andere planeet, wel vanuit een andere dimensie…

Lees het artikel op www.deversmaldevraag.be

 

Download
taal.pdf
Adobe Acrobat document 70.7 KB

De parabel van de schapen en de bokken: schuldig verzuim

Weegschaal

Over het (laatste) oordeel 

 

Wanneer een rechter één miljard mensen zou moeten beoordelen, en hij neemt één uur per persoon, en dat 8 uur per dag en 5 dagen per week, dan duurt dat 500 000 jaar. Die berekening illustreert dat Gods oordeel niet zal verlopen zoals een gewone rechtszaak. Maar God is geen mens, Hij is alwetend en doet oneindig veel dingen tegelijk. Het oordeel kan dus op een ondeelbaar ogenblik geschieden, en toch een volmaakt oordeel zijn, dat met alles rekening houdt. Wat leert Jezus ons over dat (laatste oordeel)? En zegt die parabel ook iets over het leven hier en nu dat voorafgaat aan dat oordeel? 

Lees het artikel op www.deversmaldevraag.be

Download
oordeel.pdf
Adobe Acrobat document 350.3 KB

De behaaglijke stilte

Hoe kunnen we Gods stem verstaan?

 

De behaaglijke stilte geeft uitleg over de wijze waarop God met de mens communiceert. Beïnvloedt Hij zwijgend de omstandigheden van het leven of voegt Hij daar commentaar aan toe? Spreekt Hij ons ook aan, en hoe klinkt dan die innerlijke stem? 

We vangen aan met uitleg over de roeping van Paulus - de uitzondering die de regel bevestigt, want meestal spreekt God veel stiller. Daarna lezen we hoe we een immateriële God kunnen "horen" spreken, en welke basis- en randvoorwaarden hiertoe vervuld moeten zijn.

Lees het artikel op www.deversmaldevraag.be

Download
stem.pdf
Adobe Acrobat document 486.6 KB

Een getormenteerde ziel

David geneest van zijn depressie - Psalm 22 

 

"Een getormenteerde ziel" toont hoe de getraumatiseerde mens genezen wordt van zijn kwetsuren. 

 

Het artikel gaat uit van een gedicht over vriendschap van William Penn - een gedicht dat gelijkenis vertoont met Psalm 22, waarin David uitroept "Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten." We lezen hoe verdrongen pijn naar de oppervlakte komt en David genezen wordt van zijn trauma's. 

De uitleg wordt geïllustreerd met een schilderij van Benjamin West. "Het verdrag met de Indianen" toont hoe William Penn vanuit zijn geloofsovertuiging een vredelievende weg bewandelde.

Lees het artikel op www.deversmaldevraag.be

Download
ziel.pdf
Adobe Acrobat document 638.8 KB

Vriendschap met God

een ex-gedetineerde wordt wakker in een hemels paradijs

 

Vriendschap met God is de essentie van het christelijk geloof. God is in wezen liefde. Hij is begaan met de mens, wil bij hem zijn, met hem het leven delen en hem gelukkig zien.

 

Vriendschap is "het elkaar in vrijheid vinden van twee mensen die zich tot elkaar aangetrokken voelen". In hoeverre geldt die definitie ook in onze relatie tot God? God is aantrekkelijk en vrij, en Hij heeft er alles voor over om die mens ook te ontmoeten. Maar hoe zit het met ons? Hebben wij mensen wel iets in ons dat God aantrekkelijk vindt? En hoe kunnen wij God "vinden"? Als Geest kan Hij ons natuurlijk wel voortdurend nabij zijn… maar dat soort nabijheid, zijn we niet echt gewoon. Het voordeel is dus tegelijk een nadeel.

Lees het artikel op www.deversmaldevraag.be

Download
vriendschapI.pdf
Adobe Acrobat document 206.0 KB

Troost anno 2020

Onweer met dalende grafiek

 alle indicatoren staan op rood

 

Wie in coronatijden troost wil aanbieden, moet eerst de pijnlijke situatie onder ogen zien. Want als nooit tevoren pakken donkere wolken samen: het gaat barslecht met de economie, de klimaatdoelstellingen worden niet gehaald, de politieke situatie is zorgwekkend. Er zijn protesten allerhande en anarchie is niet ver weg. Extremisme en religieus fanatisme kleuren de aarde rood. Wederzijds begrip is ver te zoeken, want burgers gebruiken de sociale media als een vuilnisbelt, en fake news is soms moeilijk van waarheid te onderscheiden... Alle indicatoren staan op rood. 

Maar Baruch - Jeremia's secretaris - leert ons hoe we standhouden in die situatie.

Lees het artikel op www.deversmaldevraag.be.

Download
troost-corona.pdf
Adobe Acrobat document 194.4 KB

Vrees (voor God) is een goede raadgever

over wijsheid en gezond verstand

 

"Angst is een slechte raadgever." Maar dat betreft bijvoorbeeld vrees voor de onzekere toekomst in deze coronatijd... Vrees voor God wordt daarentegen in de Bijbel positief gewaardeerd en aangeprezen als een eigenschap die leidt tot wijsheid. 

Maar het woord wijsheid roept het beeld op van de Griekse wijsgeer. En zo lijkt de Bijbel een boek dat irrelevant is voor het merendeel van de mensen. Dat is niet zo want de wijsheid waar de Bijbel het over heeft gaat over het echte leven, en het doet een beetje denken aan gezond verstand. Want dat gebruiken we elke dag, en dat is niet beperkt tot mensen met een diploma. Het benadrukt niet de theorie, maar de praktijk: het vermogen om evenwichtige en correcte beslissingen te nemen... 

Lees het artikel op www.deversmaldevraag.be.

Download
vrees2.pdf
Adobe Acrobat document 249.2 KB

Waarom ontzeggen we God het recht om kwaad te zijn?

reus-politieman en hooligans

over de ongewone combinatie van 'godvrezend zijn' en 'zich veilig weten'

 

Hoe grootser en schrikwekkender God is, hoe veiliger we ons voelen... op voorwaarde dat we met Hem vertrouwd zijn. Dit artikel gaat over godvrezendheid of de vreze des HEEREN, zoals dat in oude bijbels werd omschreven. We vertrekken van de vaststelling dat we in moderne bijbels vooral ontzag, eerbied en respect voor God tegenkomen, en weinig vrees. Is vrees voor God een cultuur- en tijdgebonden ouderwets begrip of verdient het in onze geloofsbeleving nog een plaats?

Lees het artikel op www.deversmaldevraag.be.

Download
vrees.pdf
Adobe Acrobat document 393.1 KB

Jezus’ over-over-over-over… grootmoeder

vier grootmoeders

over Ruth en Naomi, en over de stamboom van Jezus


Het verhaal van Naomi en haar schoonmoeder Ruth gaat over de terugkeer van de verloren dochter en over een Moabitische vrouw die haar goden Kemos en Astarte verlaat om Jahweh te volgen. Net als de parabel van de verloren zoon illustreert deze geschiedenis Gods liefde voor beschadigde mensen. 

Maar hoe komt het dat Ruth, nadat zij en haar schoonmoeder zoveel tegenslag ervaren hebben, toch met volle overtuiging kiest voor de Joodse God? En hoe komt het dat, 1300 jaar na Ruth en haar tweede echtgenoot Boaz, in Israël geweten was dat Jezus afstamde van Ruth? Want wij kennen wellicht niet eens de namen van onze vier overgrootmoeders. Lees het artikel op www.deversmaldevraag.be.

Download
ruth.pdf
Adobe Acrobat document 179.7 KB

Salomo en 'the golden sixties'

het atomium

over het boek Prediker

 

In de historische Bijbelboeken wordt de regeerperiode van Salomo beschreven als een gouden eeuw - een periode van grote welvaart en rijke cultuur. Mijzelf doen die beschrijvingen denken aan de golden sixties. Die periode werd ingeleid door de Expo 58 en wat volgde was een periode van groot optimisme en grenzeloos geloof in de toekomst. Het aards paradijs was nog maar enkele stappen te gaan. Vandaag zien we echter dat door gebrek aan duurzaamheid de afstand tot dat paradijs met de dag groter wordt. Een vergelijkbaar contrast zien we bij Salomo. Het boek Koningen toont de golden sixties. Maar in het boek Prediker komt de ontnuchtering: het goud is zijn glans verloren want alles lijkt hier ijdel of nutteloos.

Lees het artikel op www.deversmaldevraag.be.

Download
prediker.pdf
Adobe Acrobat document 207.4 KB

Maak ons hart onrustig - op zoek naar een schaap en een muntstuk

het verloren schaap

De parabels van het verloren schaap en van de verloren drachme sluiten inhoudelijk goed aan bij de tekst van de song "Maak ons hart onrustig". Want Jezus verwijt de farizeeërs dat ze zich afsluiten voor andermans nood. Zelf ging Hij steeds weer op zoek naar de verloren mens. Met deze parabels wil Jezus het foute godsbeeld van farizeeërs én tollenaars corrigeren. Vandaag zijn dit verhaaltjes voor het slapengaan, maar 2000 jaar geleden, was dat niet zo. Het waren aanklachten tegen onverschilligheid, en het godsbeeld dat Jezus hier meegaf was revolutionair. 

Lees het artikel op www.deversmaldevraag.be.

Download
onrustig.pdf
Adobe Acrobat document 479.9 KB

Het kantelmoment: tijd om te leven!

Hiskia is ziek

 Je kan - zoals vandaag gebruikelijk is - inspiratie zoeken bij de wijze mannen en vrouwen van de wereld. Er zijn veel mooie inspirerende citaten over alle thema's van het leven. Maar deze auteurs zijn intussen overleden... en laten ons dus verder over aan ons lot. Het voordeel van Bijbelteksten is dat de levende God zich garant stelt dat die oude Bijbelse beloften ook vandaag worden ingelost. In dit artikel lezen we hoe God tussenbeide kwam in het leven van Hizkia, toen hij geconfronteerd werd met een levensbedreigende ziekte. Want uit alles blijkt dat veel teksten en verhalen bedoeld zijn om telkens weer nieuwe toepassingen te vinden... 

Lees het artikel op www.deversmaldevraag.be.

Download
kantel.pdf
Adobe Acrobat document 110.5 KB

Teksten die je moet ont-kaderen

verzaagd kader

Sommige Bijbelteksten zijn zo bijzonder dat ze geklasseerd worden buitencategorie. Ze zijn onvergelijkbaar mooi geformuleerd, ze behoren tot de absolute top… een beetje zoals de Mont Ventoux - voor de wielrenners een col buitencategorie.

Maar zo dreigen die teksten terecht te komen in de categorie van de onbereikbare idealen. We moeten ze daarom ont-kaderen. We moeten ze uit dat romantische kader halen en plaatsen in het gewone leven, want daarvoor zijn ze bedoeld. 

Lees het artikel op www.deversmaldevraag.be.

Download
kader.pdf
Adobe Acrobat document 146.8 KB

Waarom zwart-wit en tegenpolen?

 persoon die loopt vanuit een zwart  naar een wit vak

Je vindt in de Bijbel heel wat tegenpolen. Het begint bij Abel en Kaïn, en later hebben we Sarah en Hagar, David en Saul... Al die personen maken deel uit van het lesmateriaal dat God gebruikt om zijn boodschap door te geven. De ene staat voor hoe het moet, de andere voor hoe het niet moet. Jezus hanteert soms dezelfde stijl, want Hij schuwt geen tegenstellingen. Hij heeft het over leven en dood, licht en duisternis, een smalle en een brede weg...

Misschien kunnen we die zwart-wit voorstelling niet altijd goed plaatsen en vinden we dat nogal ongenuanceerd. Want ook op Sarah en David is wel wat aan te merken, en je hebt natuurlijk smalle en brede wegen, maar je hebt ook veel gewone wegen tussenin.  Lees het artikel op www.deversmaldevraag.be.

Download
zwartwit.pdf
Adobe Acrobat document 537.3 KB

Kan het u niet schelen dat we vergaan!?

schip in storm

De evangeliën beschrijven hoe Jezus met zijn discipelen per boot het meer van Galilea oversteken. Die overtocht dreigt uit te monden in een catastrofe want er steekt een hevige storm op. De discipelen roepen het uit "Meester, kan het u niet schelen dat we vergaan?" Jezus stilt de storm, maar het lijkt dat de leerlingen nu pas écht bang zijn geworden! Waarom die grote schrik, nu de storm voorbij is? Wat kunnen wij daaruit leren nu wij geconfronteerd worden met de coronastorm? 

Lees het artikel op www.deversmaldevraag.be.

Download
storm.pdf
Adobe Acrobat document 335.1 KB

Spreekt God tot ons doorheen de coronacrisis?

coronavirus

De coronacrisis schudt ons leven en de ganse wereld door elkaar, op een radicale en ongeziene wijze. Plots zien we hoe kwetsbaar en fragiel we zijn - ook in het westen, en dat ondanks onze wetenschap en technologie. Alle agenda's, alle toekomstplannen… vallen in het water. Wie ver weg van huis was in een exotische bestemming, moet haastig terugkeren. Ook alle grootspraak stopt, want we zijn de controle kwijt en de illusie dat we almachtig zijn is doorprikt. Rijk en arm - iedereen zit opgesloten in zijn kot, het lijkt wel een verplichte retraite. Kunnen we onszelf en onze cultuur doorheen die crisis in vraag stellen? Hoe doen we dat? En hoe denken we over die samenzweringstheorieën betreffende het ontstaan en het managen van deze crisis?

Lees het artikel op www.deversmaldevraag.be.

Download
corona.pdf
Adobe Acrobat document 316.4 KB

De gom, de rode bic en de markeerstift - over Gods (on)voorwaardelijke liefde

Gom, rode bic en markeerstift

Na de sixties werd het strenge autoritaire godsbeeld vervangen door "God is liefde", en dat was nodig! Maar mogen we spreken over onvoorwaardelijke liefde, of stelt God toch voorwaarden aan wie dicht bij Hem wil komen. De parabel van  de verloren zoon illustreert dat. De zoon is altijd welkom, maar zal hij na zijn thuiskomst nog party's houden tot in de vroege uurtjes? Of gaat hij vaders levensstijl overnemen? 

God stelt voorwaarden, maar Hij help ons ook om die voorwaarden te vervullen. Hij maakt gebruik van een gom, een rode bic en een markeerstift. Hij wijst fouten aan, zodat we kunnen bijleren. Hij gomt lelijke passages uit, en Hij geeft andere passages een intense mooie kleur. 

Lees het artikel op www.deversmaldevraag.be.

Download
liefde.pdf
Adobe Acrobat document 306.4 KB

De versmalde vraag en het verbrede antwoord

De versmalde vraag en het verbrede antwoord

 Jezus kreeg vaak dilemma's voorgeschoteld. "Moeten wij aan de keizer belasting betalen? Moet deze vrouw gestenigd worden?" Jezus grijpt deze vragen niet aan voor een algemene uiteenzetting over "geloof en politiek" of over "een repressief of een tolerant beleid". Hij versmalt de te ruim gestelde vraag tot het specifieke probleem van de persoon in kwestie en geeft daarop een verrassend antwoord. Tegelijk verbreedt Hij het antwoord en geeft zo antwoorden op niet gestelde vragen. Lees hierover meer op mijn andere website: www.deversmaldevraag.be.  Je kan daarvoor ook de zoekfunctie rechts bovenaan gebruiken.


Een onvoorstelbare verkleining!

Het Oude Testament in een notendop

hoogspanning levensgevaar

Wanneer je de essentie van het Oude Testament wil weergeven in een notendop kan je best gebruik maken van die bijzondere kist die Mozes op Gods vraag liet maken. Die kist illustreert niet enkel wezenlijke kenmerken van Gods persoonlijkheid, maar ook de wijze waarop God de verstoorde relatie met de mens wil herstellen. Maar om de mens te kunnen ontmoeten, moet God zich op een onvoorstelbare wijze verkleinen, vertragen, vereenvoudigen, verzwakken...

meer...


Een bewogen weekend 

Pasen: een te mijden onderwerp?

Geopend rotsgraf met licht

Indien de terechtgestelde Jezus werkelijk terug levend is geworden, dan moet Hij onderscheiden worden van alle andere bekende en minder bekende mannen en vrouwen uit de geschiedenis. Niemand heeft Hem dat voor- of nagedaan, behalve dan sommige mythische figuren. Evenmin heeft iemand anders van zichzelf beweert dat zoiets zou gebeuren. 

De verrijzenis van Jezus behoort tot de kern van het christelijk geloof. Die verrijzenis bewijst niet enkel dat Jezus’ straffe uitspraken over mens en God niet als grootspraak...

meer...

 

Bekijk je liever de video?


Uit de startblokken!

Jezus leest boekrol in synagoge

Staatshoofden beginnen hun regeerperiode veelal met een inaugurele rede. In dit artikel geeft onze correspondent in Nazareth commentaar op de inaugurele rede die Jezus aldaar uitsprak rond het jaar 27 van onze tijdrekening. 

 

Maar vooraleer Jezus zijn regeerperiode aanvat, moet het terrein geëffend worden. Belangrijke gebeurtenissen worden meestal op voorhand aangekondigd zodat iedereen zich kan voorbereiden, en wanneer God zelf de wereld komt bezoeken, is dat echt wel aangewezen! ...

meer...


Wie zeg jij dat Ik ben?

Jezus vraagt aan man "wie zeg jij dat Ik ben?"

Matteüs noteerde in het zestiende hoofdstuk van zijn evangelie een interessant gesprek tussen Jezus en zijn leerlingen.  Eerst vraagt Jezus aan zijn leerlingen: "Wie zeggen de mensen dat de Mensenzoon is?" Of, afgekort: "Wie zeggen de mensen dat Ik ben?"

 

Die eerste vraag is vrijblijvend want het gaat niet over hen, maar over het publiek. Het kan nuttig zijn om weten wat de mensen denken, maar het antwoord laat de leerlingen volledig vrij.  De vraag is niet confronterend, want het antwoord heeft geen directe implicaties voor hun  persoonlijk leven.  

meer...


Jesaja's adelaar

beeld van een adelaar

Je ziet hier een stuk drijfhout, gelijkend op een arend of een adelaar, gekocht bij een haarkapper die zijn handenarbeid combineert met de verkoop van sierlijke objecten. De pijler met de verwijzing naar Jesaja, heb ik er zelf aan toegevoegd. De kale voorgevel van onze woning vormt nu een welgekomen decor om die arend tot zijn recht te laten komen. Ook wanneer het donker is, en de schaduw van de vleugelen de gevel inneemt.

Maar wat is de betekenis van die arend en wie is Jesaja? Wikipedia vertelt ons ...

meer...


De Bijbel: Fake News?

berglandschap met groen vinkje

Onlangs las ik in een online krant dat fake news van alle tijden is, kijk maar eens naar de verhalen over Jezus’ verwekking, zijn wonderen, zijn opstanding... allemaal fake news!

 

Die confronterende uitspraak illustreert hoe de wereld rondom ons soms over ‘waarheid’ denkt. Die aanklacht slaat de bodem van onze levensbeschouwing in, en beduidt ook dat wie die wonderlijke verhalen wél onderschrijft, ervan beschuldigd wordt leugens te verspreiden. Zo’n uitspraak vraagt dus om een antwoord.

meer...


Ethisch bankieren 2.0

communicerende vaten

Bankiers hebben niet altijd een goede reputatie en na de bankencrisis van enkele jaren terug weet iedereen nu wel dat er in die sector een en ander fout gaat. Dat was vroeger niet anders en het feit dat Jezus hevig ontstemd was over de wisselkantoortjes op het tempelplein doet veronderstellen dat het er in Israël niet altijd koosjer aan toe ging: woekerwinst ten koste van de pelgrims.

Maar in de gelijkenis van de talenten verwijt Jezus indirect iemand dat hij zijn centen niet op de bank had gezet, en dat verrast ons toch. “Had mijn geld dan bij de bank in bewaring gegeven … 

meer...  


Gods visitekaartje

Jahweh in Hebreeuws

Gods visitekaartje bevatte bij de aanvang de cryptische omschrijving 'IK BEN DIE IK BEN'. Maar die naam werd van bij de aanvang al aangevuld met de omschrijving ‘de God van Abraham, Isaak en Jakob’. De anonieme God zoekt contact met mensen en Hij werd gaandeweg ook meer en meer omschreven, niet via een naam zoals die van de Egyptische goden, wel via titels, werkwoorden en adjectieven. Hij is Koning, Hij beschermt, Hij is de Almachtige. Maar God wil beter gekend zijn en hoe kan Hij dat beter doen, dan door zelf mens te worden? Doorheen Jezus doet God de maximale inspanning om te openbaren wie Hij is. Door Jezus krijgt God een menselijk gezicht en wordt Hij ook concreet aanspreekbaar met een gewone naam.

meer...


Een + Een + Een = Een

drie ringen in elkaar
Heel wat geloofsinzichten worden niet meer au sérieu genomen. Zo wordt bijvoorbeeld het concept drie-eenheid weggezet als een spitsvondigheid van middeleeuwse theologen. Nochtans verenigt dat begrip in zich alle godsbeelden die de mensheid kent. De Bijbelse God is zoals God behoort te zijn: allesoverstijgend (de Vader), kenbaar en aanspreekbaar (de Zoon) en een steeds bereikbare bron...

Onze Vader... een gesprek met God

handdruk

Misschien heb je een goede vriend(in) waarmee je alles kan delen. Een diepgaand gesprek met iemand die je 100% kan vertrouwen, en die bereid is om je ook in moeilijkheden bij te staan, is een grote rijkdom. Daarop lijkt een gebed met God. Het heeft dus niets te maken met het eindeloos repeteren...

meer...

 

Bekijk je liever de video?


De dader, het slachtoffer en de vriend

drie kruisen op Golgota
Het is vreemd dat het kruis – een Romeinse executiepaal en marteltuig – als symbool voor een godsdienst werd gekozen. Dat gebeurde niet in de eerste eeuw, toen men nog met afschuw terugdacht aan die vreselijke doodsstrijd. Een eenvoudig gestileerd visje was toen meer gangbaar als symbool van een godsdienst die niet gediend was met uiterlijk vertoon. Later is dat gewijzigd, en werd het kruisbeeld hét symbool. Waarom werd die kruisdood dan zo in de verf gezet? ...

 

Bekijk je liever de video?


Hoe God de menselijke pasvorm aannam

superman

De Bijbelse bewering dat Jezus niet op de klassieke wijze werd verwekt, wordt door weinigen nog geloofd. Was Jozef dan toch de biologische vader? Of heeft hij zich ontfermd over een tienermeisje dat ongewild zwanger werd van een onbekende? 

Maar als de wonderlijke verhalen over Jezus kloppen, dan moet Hij toch van goddelijke oorsprong zijn. Een bovennatuurlijke verwekking is dan de meest logische manier om de wereld te betreden, wanneer God de mensheid wil bezoeken. Logischer in elk geval dan een entrée in de stijl van Superman. 

meer...


Graven als een archeoloog

archeoloog
Een archeoloog graaft in de diepte en in de breedte. Bijbellezen doe je op dezelfde wijze, maar met als doel dat de kennis ook landt in het eigen leven en dus niet beperkt blijft tot een geschiedenisles. Wat God in het verleden deed, krijgt dan een vervolgverhaal. 
 
Het lijkt op een ontdekkingstocht met een gids. De reiziger komt niet alleen veel te weten komt over de streek, maar leert ook zijn eigen sterktes en zwaktes kennen. Gaandeweg ontstaat er een bijzondere relatie tussen gids en reiziger. Want om die relatie gaat het – dat is het hoofddoel van de reis – al de rest is bijzaak!

Waarom antwoordt God niet meteen?

projectmanagement woordwolk
Het beantwoorden van een gebed vereist meestal een proces. Wanneer de vraag deugdelijk is en Gods fiat heeft verkregen, zet God de zaken in beweging. De omstandigheden, de taakverdeling, de keuze van de medewerkers en hun eventuele bijscholing, ... alles wordt ingepland, rekening houdend met andere prioriteiten. 
 
Het antwoord komt dan niet out of the blue uit de hemel neergedaald. Neen, in plaats van iets nieuws te scheppen, werkt God meestal via het geschapene. Hij werkt doorheen mensen en gebruikt hun talenten. En dat vraagt tijd, want God heeft te weinig werkvolk... "Bid tot de Heer van de oogst, dat Hij arbeiders zendt!"

Waarom zijn we zo kwistig met al die wensen?

vogeltje met tekst "goede morgen"

Tot  circa 10 uur in de voormiddag spreken we elkaar aan met de woorden Goeiemorgen! Iets later wordt het Goeiedag en 's middags volgt dan Smakelijk Eten!  Bij de vrijdagnamiddag hoort Prettig Weekend en bij pot en pint Santé. Wensen en felicitaties horen bij elk aspect van het leven. Dat gebruik lijkt wel ingebakken in onze genen. 

 

Waarom zijn we zo kwistig met al die wensen? Veelal is het niet veel meer dan een beleefdheidsformule. Maar vaak is het een blijk van vriendelijkheid en een uitdrukking van de hoop dat het iemand goed zal gaan... en ook het geloof in de kracht van positieve woorden. Maar misschien zit er nog meer achter, en dat zoeken we hierna uit

meer...


Yoga? Lees eerst de bijsluiter!

Waarom ik niet aan Yoga doe...

verkeersbord: verboden rond te rijden

Yoga kadert in een religieus wereldbeeld, dat door de eeuwen heen het verre oosten heeft gemodelleerd tot wat het nu is. Willen we een maatschappij die evolueert in die richting? En willen wij als persoon gaan lijken op de boeddhist of de hindoe? Want wanneer je consequent de ingeslagen weg verder zet, kom je terecht in een andere wereld. Je verlaat een universum, uitgedacht ...

meer...

 

 

Bekijk je liever de video?


Over schaamte, goede zeden, naakte apen ...

vijgenblad

Veel mensen voelen van nature aan dat je niet met alles te koop mag lopen. Maar die overtuiging wordt  afgezwakt wanneer je leeft in een cultuur die daar losjes mee omspringt. In dit artikel leg ik uit waarom we ons beter over sommige zaken kunnen schamen... 

meer...