Yoga? Lees eerst de bijsluiter! (10)

 

Bekijk je liever de video?


waarheden als zwakke hypotheses

Het christendom biedt antwoorden voor mens en maatschappij en reikt principes aan waarop je een gezonde samenleving kan bouwen. Maar het levende dynamische christendom is in België weinig zichtbaar. De aanmatigende houding van weleer heeft plaats gemaakt voor verlegenheid en eeuwige twijfel. Christelijke waarheden worden tijdens vieringen soms voorgesteld als zwakke hypotheses. Ze worden haastig aangevuld met alternatieven die beter aanleunen bij de mainstream. Van de christelijke geloofsbelijdenis schiet dan niets meer over: geen goddelijk persoonlijk Wezen, geen mensgeworden God, geen verrijzenis uit de dood, geen mogelijkheid om van het kwaad verlost te worden... Jezus wordt, ditmaal figuurlijk, volledig uitgekleed. Tijdens een begrafenisdienst heeft men het dan over het voortleven in de gedachten van familie en vrienden. Wat verder gaat lijkt te hoog gegrepen. Het eigen erfgoed is nu een ruïne. Dat is rampzalig want de uitdagingen zijn groot en Jezus is het antwoord op die vragen. 

Afgezwakte geloofsbelijdenis
van de geloofsbelijdenis schiet dan niets meer over


Jezus heeft veel te bieden, zowel voor het leven hier en nu, als voor het leven later. Maar onbekend is onbemind. Hier en nu, spoort Jezus je aan om je persoonlijkheid te ontwikkelen en je talenten te gebruiken. Maar je doet dat niet om de andere te overtreffen want de drijfveer is de zuivere liefde. Je kan dat niet uit jezelf, want het is God die vernieuwt en kracht geeft.  In het leven later heb je uitzicht op een nieuw bestaan, met een persoonlijkheid die volop tot bloei komt in een liefdesrelatie als nooit tevoren. Want God is een persoon, waarmee je een relatie aangaat.   

Speciaal verkeersbord: liefde
De drijfveer voor dit alles is de zuivere liefde

geen zoektocht naar de waarheid

In tegenstelling tot alle andere religieuze leiders en profeten was Jezus geen zoeker naar de waarheid.  Hij maakt een einde aan de zoektocht (1) van de mensheid.  De geschiedenis die het jaar nul voorafgaat wordt gekenmerkt door voortschrijdende openbaring: een traject dat voorbereidt op de eenmalige menswording van God. Jezus heeft dus niet het statuut van profeet of van een verlichte mens - een Boeddha. Hij presenteert zich als de Zoon van God, dé enige referentie, het Woord waardoor alles is ontstaan, de Alfa en de Omega, het begin en het einde.  Begrijpelijk dus dat Hij geen compromis zoekt te vinden met de spirituele zoekers van zijn tijd. Ik ben de weg, de waarheid en het leven," antwoordde Jezus."Iemand kan alleen naar de Vader gaan via Mij. (2)”  Duidelijker kan niet! Wat Jezus leert contrasteert fel met het oosterse ideaal. Een persoonlijk godsbeeld is daar ongekend. Datgene waar de mens zo naar verlangt: geliefd worden en liefde geven is, zeker op termijn, afwezig.  

tot slot opnieuw de vraag

Tot slot opnieuw de vraag:  Waarom elders zoeken wat Jezus zomaar aanbiedt (met woorden die juist dat betreffen waar de hedendaagse mens naar zoekt)?


“Laat allen die gebukt gaan onder zware lasten, bij Mij komen: Ik zal u verlichting geven. Neem mijn juk op u en laat Mij uw leermeester zijn, want Ik ben zachtmoedig en eenvoudig. Bij Mij zult u rust vinden. Want het juk dat Ik u opleg, is zacht en de last die Ik u te dragen geef, is licht.” (3) 


Wie terugkeert naar het christendom van Jezus, vindt de zo begeerde rust, het antwoord op de diepe levensvragen en als bonus een liefdesrelatie die eeuwig zal duren, en dat zonder schadelijke bijwerkingen!


Speciaal verkeersbord: mijn juk is zacht en mijn last is licht
allen die gebukt gaan onder zware lasten

(1) Jezus zei tegen hen: "... Iemand kan alleen naar Mij toe komen als de Vader hem helpt. En dan zal Ik hem op de laatste dag weer levend maken. In de Boeken van de profeten staat: ‘En ze zullen allemaal God leren kennen.’ Iedereen die naar de Vader heeft geluisterd en Hem heeft leren kennen, zal naar Mij toe komen. Ik bedoel niet dat iemand de Vader gezien heeft. Alleen de Man die bij God vandaan komt, heeft de Vader gezien. Luister goed! Ik zeg jullie: als jullie in Mij geloven, hebben jullie het eeuwige leven. IK BEN het brood dat leven geeft. (Johannes 6:43-48 BB)

(2) Johannes 14:6 NBV

(3) Matteüs 11:28 - 30 GNB