Een bewogen weekend

Pasen: een te mijden onderwerp?

 

Deel 4 - Een bewogen weekend

Pasen - een bewogen weekend

 

Bekijk je liever de video?


niet verenigbaar met het lege graf

de verrijzenis - vrijdagochtend

Maar zo’n spirituele verrijzenis is niet verenigbaar met het lege graf. Dat graf verdient dus nader onderzoek. Terechtgestelden werden normaal gezien in een massagraf begraven, maar Jozef van Arimathea had van Pilatus toestemming verkregen om Jezus in zijn grafkelder te leggen. Die was gelegen dichtbij de plaats van terechtstelling. Op vrijdag in de late namiddag kon het lichaam nog vlug opgebaard en begraven worden. Eens het donker was, moesten alle activiteiten worden gestaakt wegens de sabbatsrust.

 

de verrijzenis - zaterdagochtend

De grafsteen werd met vereende krachten voor de grafopening gerold. Het graf werd verzegeld en 24/24 bewaakt door Romeinse soldaten, want de farizeeën en de priesters herinnerden zich dat Jezus zijn opstanding uit de doden had voorspeld, en ze waren bang dat de discipelen dit in scène zouden zetten.

de verrijzenis -zondagochtend

Maar op zondagochtend vroeg is er, net als op vrijdag, opnieuw een aardbeving. De soldaten zien een immense oogverblindende figuur en zetten het op een lopen. Die figuur rolt de steen weg en verbreekt zo de verzegeling. Iets later komt Maria van Magdala langs om het lichaam van Jezus verder te balsemen, zich afvragend hoe ze die grafsteen kan verrollen. 

Maar het graf is geopend, en Jezus’ lichaam is verdwenen. De doeken waarin het lichaam gewikkeld was liggen er mooi bij. Wie een lichaam wegneemt, zal het toch niet uit de lijkwade halen!?


dan zijn er twee opties mogelijk

Het feit dat het lichaam echt verdwenen was, stemt tot op vandaag overeen met de Joodse uitleg. Dan zijn er twee opties mogelijk. Ofwel was Jezus inderdaad uit de dood verrezen, ofwel werd zijn lichaam door de discipelen gestolen, terwijl de soldaten die het graf bewaakten in slaap waren gevallen. Die laatste optie is ongeloofwaardig om meerdere redenen. Het is onwaarschijnlijk dat de discipelen die ondergedoken leefden sinds de arrestatie van hun leider, na diens terechtstelling hun schuilplaats zouden verlaten om de confrontatie met de Romeinse soldaten op te zoeken. En hoe konden zij dan een grafsteen van één tot twee ton wegrollen zonder die soldaten te wekken uit hun slaap? Tenslotte, waarom bewust leugens vertellen, en nadien je leven riskeren om die leugens te verdedigen. Wie had daar iets bij te winnen? Want alle apostelen, behalve Johannes, zijn de marteldood gestorven, en niemand onder hen heeft zich in zijn latere leven gedistantieerd van zijn geloof. Is de eerste optie - de verrijzenis van Jezus - niet de meest evidente?

Jezus lichaam door de discipelen gestolen?
door de discipelen gestolen?

waarom is hij enkel aan zijn volgelingen verschenen?

Maar waarom is Jezus enkel aan zijn volgelingen verschenen? Waarom heeft Hij zich niet triomfantelijk getoond aan Pilatus, aan Herodes, aan de hogepriesters en aan het Joodse volk, om zo alsnog zijn gelijk te bewijzen? 

Het is niet zijn stijl om na te trappen. Bovendien, Hij deed het niet, om dezelfde reden als waarom Hij vóór zijn arrestatie geen wonderen heeft verricht om zijn tegenstanders te overtuigen. Jezus wou niemand via een bovennatuurlijke interventie dwingen om Hem te volgen. Als het niet uit liefde is, hoeft het niet.

de verschijningen: waarom enkel zijn volgelingen?
waarom enkel zijn volgelingen?

Jezus’ houding ligt in de lijn van hetgeen Hij onderwezen had via de parabel van rijke gierige man en Lazarus, de zieke bedelaar. De rijke man wil zijn familie de ellende besparen die hij zelf na zijn dood ervaart en vraagt dat Lazarus, die ook gestorven is, terug levend wordt zodat hij zijn familie kan waarschuwen. Maar de rijke man krijgt als antwoord: “Ze hebben Mozes en de profeten: laten ze naar hen luisteren! ... Als ze niet naar Mozes en de profeten luisteren, zullen ze zich ook niet laten overtuigen als er iemand uit de dood opstaat.”

 

De periode na Jezus eerste komst, is de periode van de keuzevrijheid. God dringt zich niet op, maar roept mensen op om Hem in alle vrijheid te erkennen. Dat bereikt hij meestal niet door hen via wonderen te confronteren met zijn almacht. Want dan ontbreekt de innerlijke motivatie, en daar is het tenslotte om te doen.


een gans andere uitleg

Er is natuurlijk ook nog een andere uitleg die heel veel aanhangers telt. Die werd in de zevende eeuw door de engel Djibriel (Gabriël) aan de profeet Mohammed geopenbaard, en later neergeschreven in de Koran, soera 4, verzen 157 en 158: 

 

“hun zeggen: "Wij hebben de masieh 'Isa, de zoon van Marjam, Gods gezant gedood."

Zij hebben hem niet gedood en zij hebben hem niet gekruisigd, maar het werd hun gesuggereerd. Zij die het daarover oneens zijn, verkeren erover in twijfel.

Zij hebben er behalve het afgaan op vermoedens geen kennis van;

zij hebben hem vast en zeker niet gedood. Echter,

Allah heeft hem tot Zich omhooggebracht. Allah is machtig en wijs.”

 

Veel islamitische commentatoren stellen dat er kort voor de kruisiging een persoonsverwisseling plaats vond. Niet Jezus, maar Judas of Simon van Cyrene werd gekruisigd. Of Jezus werd schijndood afgevoerd en door zijn leerlingen verzorgd, waarna hij nog enige tijd onder hen vertoefde... of wegtrok en verder leefde in een ander land. 

 

Voor moslims zijn deze verzen het geopenbaarde absolute woord van God: Jezus is niet gestorven en kan dus niet verrezen zijn: te nemen of te laten! Maar dat hij bij Maria verwekt is zonder mannelijke inbreng, en dat hij opgenomen werd in de hemel, daar zijn alle moslims het over eens.

ze hebben Hem niet gekruisigd!
ze hebben Hem niet gekruisigd!

Pasen - een bewogen weekend